NIPM Student Chapter at Karnataka, 2017