Seminar organised by NIPM Delhi NCR chapter on 28th oct at Scope complex.